AileyCamp Miami Aplikasyon Eté 2024

Chè kanpè:

Se yon plezi pou nou envite ou jwenn nou ete sa a nan AileyCamp Miami.

Si ou vle bati yon fisik pi fò, vin yon pi bon dansè, pase yon bon tan ak zanmi ou, oubyen fè nouvo zanmi, AileyCamp Miami se pou ou. Anplis de aprantisaj dans, ou pral jwi anpil aktivite tou tankou al nan jounen, ak fè atizay.

Nou espere wè ou pou ete sa a!

Matthew Rushing
Direktè Atistik, Alvin Ailey American Dance Theater

APLIKASYON AILEYCAMP MIAMI

ENFOMASYON KANPÈ A

ENFOMASYON PARAN/RESPONSAB

PALE DE OU

Eske ou ginyin yon nan bagay sa yo:

CONSANTMAN PARAN/GADYEN